Oferta programów:

Programy 3D


Program RM-3D
Charakterystyka programu:
 • program przeznaczony jest do analizy statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym
Możliwości w zakresie modelowania schematu statycznego konstrukcji:
 • swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora
 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES, co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belki, słupy, płatwie, stężenia itd.) o określonych właściwościach, a nie jako elementami skończonymi
 • szybkie powielanie dowolnych struktur prętowych
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji
 • automatyczną symetryzację modelu konstrukcji
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji
 • pobieranie i "wklejanie" zadań utworzonych w programie RM-WIN, dzięki czemu doświadczenie zdobyte w użytkowaniu programu RM-WIN może być efektywnie wykorzystane do usprawnienia procesu kreowania modelu konstrukcji przestrzennej w programie RM-3D
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD)
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF
Możliwości w zakresie analizy statycznej konstrukcji:
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających)
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń
 • automatyczne generowanie i typowych struktur prętowych, takich jak:
  • przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  • jednonawowa hala o ramach portalowych
  • kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  • wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)
Możliwości w zakresie użytkowania:
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • zastosowanie różnych form wizualizacji geometrii modelu konstrukcji prętowej (uproszczona i realistyczna), głównie z zamiarem uzyskania kompromisu między wymaganiami programu, a możliwościami standardowego sprzętu komputerowego
 • możliwość ukrywania części modelu dla wyeksponowania zamierzonej jego części oraz generowanie dowolnych przekrojów modelu konstrukcji
 • generowanie rzutów aksonometrycznych modelu konstrukcji na płaszczyzny globalnego układu odniesienia
 • zastosowanie prostych operacji ekranowych, pozwalających na szybki dostęp do szczegółów modelu konstrukcji przestrzennej
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików)
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego
 • archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań
 • operowanie tzw. płaszczyzną roboczą - swobodnie pozycjonowaną w perspektywie - do kreowania płaskich podstruktur prętowych, co upodabnia program RM-3D z programem RM-WIN
 • zastosowanie tzw. mapy modelu konstrukcji do grupowania obiektów modelu (prętów i węzłów) pod kątem swobodnego ich grupowania dla zapewnienia łatwej identyfikacji podstruktur przy określaniu ich właściwości

Moduł STAL-3D
Charakterystyka modułu:
 • moduł przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym
Możliwości modułu:
 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B-03200
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych z różną konfiguracją i rodzajem kształtowników ich gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza

Moduł STAL1993-3D
Charakterystyka modułu:
Moduł przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.
Integralność modułu STAL1993-3D z programem głównym RM-3D polega na tym, że wyniki analizy statycznej i kinematycznej dokonywanej przez program RM-3D są przekazywane do modułu. Oznacza to, że moduł STAL1993-3D nie może być używany jako autonomiczny program użytkowy. Każda zmiana danych związanych z wymiarowaniem a mająca wpływ na pracę statyczną całej konstrukcji powoduje automatyczne wykonanie analizy statycznej oraz uaktualnienie wyników obliczeń dla wszystkich warunków wymiarowania.

Do podstawowych atutów modułu STAL1993-3D należą:
 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych z różną konfiguracją i rodzajem kształtowników ich gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza,
 • całkowitą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice)
Dzięki tym cechom moduł STAL1993-3D jest wyjątkowo sprawnym i efektywnym narzędziem warsztatu projektanta konstrukcji w zakresie wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych.

Ogólna koncepcja działania modułu STAL1993-3D
Przedmiotem procesu wymiarowania dokonywanego przy pomocy modułu STAL1993-3D jest dowolny pręt lub grupa prętów przestrzennej konstrukcji stalowej (wykreowanej w trybie Schemat programu RM-3D) o przekrojach jednogałęziowym lub wielogałęziowym, o stałych lub liniowo zmiennych wzdłuż osi pręta wymiarach, któremu został przypisany materiał z grupy "Stal1993". Oznacza to, że przedmiotem wymiarowania mogą być pręty o następujących typach przekrojów:
 • składane jednokształtownikowe wszystkich typów możliwych do zadeklarowania w programie RM-3D
 • wielogałęziowe zadeklarowane jako "stalowe - wielogałęziowe”
 • składane wielokształtownikowe zbudowane z wielu kształtowników połączonych ze sobą spawami, z wyjątkiem przekrojów zawierających rurę okrągłą
 • wielomateriałowe, jeśli tzw. materiałem podstawowym przekroju jest "stal"
 • zawierające otwory wprowadzane w trybie definiowania przekroju programu RM-3D
Dla przekrojów składających się z kilku kształtowników wykonanych z różnych gatunków stali, przyjmowany jest jeden rodzaj stali określony przez materiał podstawowy przekroju. Podczas wymiarowania prętów stalowych kształty będące otworami oraz te, którym przypisano inny materiał niż stal, są pomijane. Pod pojęciem przekroju jednogałęziowego należy rozmieć, oprócz przekrojów składających się z jednego kształtownika (składane jednokształtownikowe), również przekroje składające się z wielu kształtowników (składane wielokształtownikowe), w których wszystkie kształtowniki są ze sobą połączone spawami. Aby wielokształtownikowe przekroje składane mogłyby być dopuszczone do wymiarowania, muszą one spełniać następujące warunki:
 • Nie mogą zawierać żadnego pojedynczego kształtownika, który nie jest połączony co najmniej jednym spawem z pozostałymi kształtownikami przekroju
 • Nie mogą zawierać kształtowników typu "rura okrągła" i "trójkąt" ponieważ dla tego typu kształtowników norma nie precyzuje sposobu określania smukłości ścianek, co jest konieczne dla ustalenia klasy przekroju
 • Poszczególne kształtowniki nie mogą się wzajemnie przenikać powierzchniami
W przeciwnym razie wymiarowanie pręta nie będzie możliwe.
Podstawą wszelkich obliczeń związanych z wymiarowaniem pręta są:
 • schemat i geometria pręta oraz jego uwarunkowanie kinematyczne wynikające z jego powiązania z innymi prętami konstrukcji, określane w programie głównym
 • wyniki obliczeń statycznych dla obliczeniowych i charakterystycznych wartości obciążeń dostarczanych przez program główny dla kombinacji aktywnych (włączonych do obliczeń) grup obciążeń
 • równania i wyrażenia wynikające wprost z postanowień i zaleceń normy PN-EN 1993
Zasada działania modułu STAL1993-3D polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania - właściwymi dla konkretnej sytuacji statycznej i kinematycznej pręta, a mianowicie:
 • Przekrój
 • Ścianki
 • Długości wyboczeniowe
 • Łączniki (dla prętów o przekrojach wielogałęziowych)
 • Zwichrzenie (dla prętów o przekrojach co najmniej monosymetrycznych i otwartych)
 • Stan graniczny nośności, a w ramach niego:
  • Rozciąganie
  • Ściskanie (stateczność)
  • Skręcanie
  • Ścinanie
  • Zginanie (stateczność)
  • Zginanie z siłą podłużną
  • Zginanie ze ściskaniem
  • Środnik pod obciążeniem skupionym
  • Nośność łączników (dla prętów o przekrojach wielogałęziowych)
 • Stan graniczny użytkowania (SGU)
Lista kontekstów jest ustalana przez moduł STAL1993-3D automatycznie i nie wszystkie konteksty wymiarowania są wykazywane na tej liście, lecz tylko te, które są merytorycznie właściwe dla wymiarowanego pręta, a wynikające z jego stanu pracy statycznej, uwarunkowań kinematycznych, kształtu i charakterystyki geometrycznej przekroju. Niektóre z kontekstów wymiarowania są dodatkowo opatrzona numerem wzoru związanego z konkretnym warunkiem w określonym w normie.

Tworzenie dokumentacji
Tworzenie dokumentacji wymiarowania jest całkowicie swobodne i może być dokonywane w dwóch formach:
 • Tekstowo-graficzna - dla pojedynczego pręta, generowana w konwencji obliczeń "ręcznych" (komentarze, wzory, podstawienia, rysunki), o dwóch stopniach szczegółowości - pełnej i skróconej
 • Tabelaryczna - dla grupy prętów, generowana jako zestaw tabel zawierających podstawowe dane i wyniki wymiarowania dla poszczególnych prętów grupy. Ta forma ma również dwa stopnie szczegółowości

Moduł DREW-3D
Charakterystyka modułu:
 • moduł przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym. Integralność modułu DREW-3D z programem głównym RM-3D polega na tym, że wyniki analizy statycznej i kinematycznej dokonywanej przez program RM-3D są przekazywane do modułu. Oznacza to, że moduł DREW-3D nie może być używany jako autonomiczny program użytkowy. Każda zmiana danych związanych z wymiarowaniem - a mająca wpływ na pracę statyczną całej konstrukcji - powoduje automatyczne wykonanie analizy statycznej oraz uaktualnienie wyników obliczeń dla wszystkich warunków wymiarowania
Możliwości modułu:
 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • wymiarowanie prętów jednolitych i złożonych (o przekrojach jedno- i wielogałęziowych)
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • całkowitą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice)

Programy 2D


Program RM-WIN-32
Charakterystyka programu:
 • program przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym
Możliwości w zakresie schematu statycznego konstrukcji:
 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • usuwanie zbędnych lub tworzenie nowych węzłów w prętach bez utraty obciążeń na tych prętach
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji
 • obracanie całej konstrukcji w jej płaszczyźnie
 • renumerację prętów i węzłów
Możliwości w zakresie obciążeń konstrukcji:
 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji
 • kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
Możliwości w zakresie analizy statycznej konstrukcji:
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których stosowanie PN-90/B-03200 nie jest zalecane
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • konwersację z modułami: RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264:2002, RM-SPOL - do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998, RM-DREW - do wymiarowania prętów i połączeń konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000, RM-SIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów specjalnych, RM-AZUR - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych
Możliwości w zakresie użytkowania:
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows, a w szczególności mechanizmu zarządzania oknami (ang. MDI), pozwalającego na jednoczesne wyświetlanie różnych informacji o analizowanym zadaniu
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • swobodne dokonywanie zmian obszaru roboczego okien (tzw. zoom) poszczególnych opcji wraz z automatycznym skalowaniem rysunków, symboli i wykresów
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików)
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego
 • archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań
 • określanie tzw. metryki zadania ułatwiającej identyfikację zadań archiwalnych

Moduł RM-STAL-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-90/B-03200. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu WINDOWS tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy aplikacjami tego systemu. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-STAL, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-STAL i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-STAL, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-STAL polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania
Możliwości modułu:
 • automatyczne określanie klasy dowolnych przekrojów prętów jednogałęziowych oraz wybranej grupy przekrojów (10 typów) prętów wielogałęziowych
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i klasy przekroju
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania, zarówno wg PN jak i zgodnie z zasadami mechaniki
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
 • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS WORKS, MS WORD, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • sporządzanie zbiorczych zestawień wyników wymiarowania, w opcji wydruku programu głównego, w formie wydruków tabelaryczno-graficznych
 • sporządzanie pozycjonowanego wydruku okna dialogowego kontekstów wymiarowania

Moduł RM-ZELB-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest zintegrowanym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) systemu WINDOWS pomiędzy aplikacjami. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-ZELB, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-ZELB i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-hZELB, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-ZELB polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania
Możliwości modułu:
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prętów z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemion)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych (nowość)
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych pręta
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do WORD'a wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych z możliwością ich "wklejania" w edytorze akceptującym format RTF, co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta

Moduł RM-SPOL-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998. Moduł RM-SPOL uruchamiany jest automatycznie przez program główny pakietu po wejściu do opcji wymiarowania połączeń. Współpraca modułu z programem RM-WIN polega na wykorzystaniu mechanizmu systemu WINDOWS tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy aplikacjami tego systemu. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-SPOL, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-SPOL
Moduł umożliwia definiowanie i wymiarowanie następujących rodzajów połączeń:
 • doczołowe spawane - połączenie na obwodową spoinę pachwinową spawaną do innego elementu lub do blachy czołowej (np. połączenie rygla ze słupem lub połączenie dwóch prętów poprzez blachę czołową)
 • doczołowe na śruby - doczołowe połączenia zginane lub rozciągane (np. połączenie rygla ze słupem)
 • śrubowe na kątowniki - połączenie na śruby do podciągu lub słupa z wykorzystaniem kątowników. Opcjonalnie kątowniki mogą być przyspawane do słupa lub podciągu
 • śrubowe do żebra - połączenie na śruby do żebra podciągu. Podciąg nie należy do zdefiniowanej w RM-WIN konstrukcji
 • spawane do blachy węzłowej - połączenia prętów kratownic w węzłach do blachy węzłowej. Połączenie może zawierać spoiny pachwinowe i czołowe. W szczególności rolę blachy węzłowej może pełnić środnik np. teownika lub 1/2 dwuteownika
 • podstawa słupa - jednodzielne podstawy słupów ściskanych osiowo lub mimośrodowo wymiarowane zgodnie z PN-85/B-03215 oraz PN-B-03215:1998
Możliwości modułu:
 • możliwość deklarowania połączeń poszczególnych prętów w węzłach i przechowywanie danych tych połączeń wraz z zadaniem RM-WIN
 • wyświetlanie na ekranie aktualnego widoku węzła ze zdefiniowanym połączeniem
 • wyświetlanie w oknie głównym modułu statusu wymiarowania połączenia wraz z opisem komunikatu
 • możliwość wpływania na konstrukcję połączenia (np. blachy usztywniające, żebra) oraz na rozmieszczenie śrub w połączeniach na śruby
 • możliwość określania kategorii połączeń śrubowych oraz sprawdzania stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania (dla s.g. użytkowania wymiarowanie odbywa się na podstawie obciążeń charakterystycznych)
 • automatyczne wyznaczanie obwodu spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych według kryterium dostępności tych spoin z zewnątrz przekroju
 • automatyczne wyznaczanie pól podziału blachy podstawy słupa w oparciu o geometrię przekroju i blach pionowych podstawy
 • automatyczne uwzględnianie długości wyboczeniowych określonych w module RM-STAL dla nieprzegubowych podstaw słupów ściskanych osiowo
 • wyświetlanie wyników wymiarowania połączenia na ekranie w osobnym oknie dialogowym
 • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS Word, Star Office), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, skalowanego rysunku połączenia pręta w węźle, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego węzła
 • sporządzanie pozycjonowanego wydruku okna dialogowego wymiarowania

Moduł RM-DREW-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000. Moduł wykorzystuje mechanizm tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) do komunikowania się z programem głównym pakietu. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-DREW i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-DREW, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-DREW polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania wspomagane opcjami automatycznego określania miarodajnych warunków stanu granicznego nośności lub użytkowania
W module możliwe jest zadeklarowanie następujących typów połączeń pręta:
 • połączenie na gwoździe
 • połączenie na śruby i sworznie
 • połączenie na wkręty
 • połączenie na pytki kolczaste
 • wrąb pojedynczy
 • wrąb podwójny
Możliwości modułu:
 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • możliwość wymiarowania przekrojów złożonych ujętych w normie
 • wymiarowanie połączeń deklarowanych na końcach pręta
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od przypisanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy statycznej
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje o nośności pręta
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością permanentnego podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na szczegółowe śledzenie wpływu zmian parametrów wymiarowania na warunki wymiarowania, a także automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku połączeń, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta

Moduł RM-SIN-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów określonych przez producenta. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu Windows dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-SIN, polegającej na wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Dzięki temu, wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN - mające wpływ na wymiarowanie - są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-SIN i odwrotnie, zmiany dokonywane w module RM-SIN - mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji - są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-SIN polega interaktywnym operowaniu parametrami wymiarowania i sprawdzaniu warunków nośności i użytkowania określonych w szczególnych w dokumentacji technicznej producenta dźwigarów typu SIN
Możliwości modułu:
 • pełna zgodność obliczeń z przepisami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta profili typu SIN
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
 • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu

Moduł RM-AZUR-32
Charakterystyka modułu:
 • moduł jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu Windows dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-AZUR, polegającej na wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Dzięki temu, wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN - mające wpływ na wymiarowanie - są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-AZUR i odwrotnie, zmiany dokonywane w module RM-AZUR - mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji - są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-AZUR polega interaktywnym operowaniu parametrami wymiarowania i sprawdzaniu warunków nośności i użytkowania określonych w w/w monografii
Możliwości modułu:
 • pełna zgodność obliczeń z zaleceniami zawartymi w monografii M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe, Część I, Podstawy projektowania, Arkady W-wa 2000 oraz w PN-90/B-03200
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
 • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu

Program MINI


Program RM-MINI
Charakterystyka programu:
 • program jest ograniczoną wersją programu głównego RM-WIN popularnego już pakietu RM. Ograniczenia RM-MINI w stosunku do pełnej wersji RM-WIN:
  • kreowanie schematu statycznego bazuje na tzw. generatorach (kratownice, belki ciągłe, ramy prostokątne, łuki) oraz na tzw. szablonach (więźby, ramy portalowe). A więc nie ma możliwości kreowania zupełnie dowolnego schematu statycznego
  • przekroje prętów mogą być tylko jednokształtownikowe
  • nie działa opcja obliczeń wg teorii II-go rzędu
Możliwości w zakresie schematu statycznego konstrukcji:
 • kreowanie geometrii za pomocą wbudowanych generatorów typowych struktur prętowych (ramy, kratownice, łuki) oraz przy użyciu tzw. predefiniowanych szablonów
 • definiowanie przekrojów poprzecznych prętów jako pojedynczych kształtowników katalogowych lub definiowanych przez użytkownika
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • usuwanie zbędnych lub tworzenie nowych węzłów w prętach bez utraty obciążeń na tych prętach
Możliwości w zakresie obciążeń konstrukcji:
 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji
 • kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
Możliwości w zakresie analizy statycznej konstrukcji:
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • konwersację z modułami: RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264:1999, RM-SPOL - do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998, RM-DREW - do wymiarowania prętów i połączeń konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000, RM-SIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów specjalnych, RM-AZUR - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych
Możliwości w zakresie użytkowania:
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows, a w szczególności mechanizmu zarządzania oknami (ang. MDI), pozwalającego na jednoczesne wyświetlanie różnych informacji o analizowanym zadaniu
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • swobodne dokonywanie zmian obszaru roboczego okien (tzw. zoom) poszczególnych opcji wraz z automatycznym skalowaniem rysunków, symboli i wykresów
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików)
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego
 • archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań
 • określanie tzw. metryki zadania ułatwiającej identyfikację zadań archiwalnych

Inne programy


Program PL-WIN2
Charakterystyka programu:
 • program przeznaczony jest do analizy statycznej oraz wymiarowania konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych i pracuje na komputerach typu IBM/PC wyposażonych w system Windows ('98, NT, 2000, XP, Vista)
Możliwości w zakresie kształtowania geometrii konstrukcji:
 • kreowanie płyty jako dowolnego zbioru obszarów płytowych, które mogą tworzyć zarówno obszar jednospójny jak i wielospójny (z otworami lub wycięciami)
 • kreowanie modelu konstrukcji na podkładzie rysunku importowanego z pliku w formacie DXF utworzonego w programie typu CAD, np. AutoCAD
 • generowanie dowolnych kształtów konturów poszczególnych obszarów płytowych za pomocą prostych elementów geometrycznych tj. odcinek prosty, odcinek łukowy, prostokąt, okrąg, z możliwością swobodnego scalania i separowania tych form geometrycznych
 • dzielenie obszarów płytowych na podobszary, które mają być zróżnicowane pod względem grubości lub właściwości materiałowych
 • deklarowanie dowolnie rozmieszczonych żeber (podciągów), zarówno jako belek prostych jak i zakrzywionych. W szczególności - w przypadku braku obszarów płytowych - możliwe jest sprowadzenie konstrukcji do ustroju rusztowego, w więc składającego się tylko z elementów belkowych (żeber, podciągów)
 • deklarowanie dowolnie usytuowanych podparć punktowych (przegubowych oraz w postaci słupów o przekroju prostokątnym lub kołowym, sztywno połączonych z płytą) i liniowych (zawiasowych lub zamocowań)
 • swobodne dokonywanie korekty położenia punktów charakterystycznych konturów płatów płytowych oraz usytuowania podpór
Możliwości w zakresie obciążeń:
 • różne rodzaje obciążeń: powierzchniowe – działające na wybrany obszar płytowy, powierzchniowe - działające na obszarze dowolnego czworokąta, liniowe (nożowe) - o stałej wartości i działające wzdłuż dowolnie usytuowanego na modelu konstrukcji odcinka prostego lub łukowego, punktowe (skupione)
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji w postaci odrębnego schematu obciążeń wyznaczanego przez program na podstawie zdefiniowanych przekrojów poprzecznych płatów płytowych oraz przypisanych tym obszarom - rodzajów materiałów
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń dla potrzeb tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • ręczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombinacji obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji pomiędzy grupami obciążeń w celu wyeliminowania nierealistycznych kombinacji grup obciążeń podczas automatycznego generowania kombinacji
 • deklarowanie normowych cech poszczególnych grup obciążeń, pozwalające na generowanie kombinacji spełniających wymagania norm obciążeniowych
 • łatwe modyfikowanie obciążeń za pomocą tzw. listy obciążeń, polegające na: zmianie wartości i położenia poszczególnych obciążeń, przenoszeniu obciążeń do innych grup, usuwanie lub dodawanie nowych obciążeń
Możliwości w zakresie modelowania ustroju:
 • automatyczna generacja siatki elementów skończonych na podstawie zadeklarowanego schematu statycznego konstrukcji płytowej oraz określanego przez użytkownika parametru gęstości generowania z możliwością automatycznego zagęszczania w określonych obszarach i w otoczeniu podparć słupami
 • automatyczne zagęszczanie siatki MES w otoczeniu podparć płyty słupami
 • możliwość korygowania (wyrównywania) siatki podziału na elementy za pomocą obszarów zagęszczania
Możliwości w zakresie obliczeń statycznych:
 • wyznaczanie stanu przemieszczeń w modelu konstrukcji płytowej oraz jego wizualizacja w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, wykresów trójwymiarowych lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika - przekrojów
 • wyznaczanie stanu sił przekrojowych (momenty zginające Mx, My i skręcające Mxy oraz przedstawianie ich zarówno w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, w postaci trójwymiarowych wykresów lub jako wykresów wzdłuż wskazanych przez użytkownika przekrojów
 • Wyznaczanie sił przekrojowych w żebrach oraz w zamocowaniach słupów w płycie
 • Wyznaczanie sił reakcji ścian podpierających
Możliwości w zakresie wymiarowania ustrojów żelbetowych:
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego wraz z wizualizacją w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika – przekrojów w płycie
 • deklarowanie zbrojenia siatkami prostokątnymi z automatycznym przycinaniem do obszarów płytowych i określaniem rozstawu wkładek przy zadanej ich średnicy
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego (teoretycznego) w żebrach zadeklarowanych jako żelbetowe
 • wyznaczanie stanu zarysowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005 zarówno w obszarach płytowych z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego oraz w żebrach dla zbrojenia wymaganego (teoretycznego)
 • sprawdzanie warunków nośności płyty na przebicie słupami lub obciążeniami skupionymi wg PN-B-03264:2002
Możliwości w zakresie tworzenia dokumentacji zadania:
 • generowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i blok wyników z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku oraz eksportu do schowka lub bezpośrednio do edytora MS Word
 • kopiowanie do schowka zawartości aktywnego okna roboczego dowolnej opcji programu
 • eksport rysunku do pliku w formacie DXF dowolnie wyselekcjonowanej listy obiektów modelu konstrukcji
Możliwości w zakresie użytkowym:
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • graficzna wizualizacja 2D i 3D wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania wielu parametrów wizualizacji przez użytkownika
 • możliwość dostosowania domyślnych ustawień programu do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • zapis plików zadania wraz z wynikami obliczeń, co pozwala na odtworzenie wyników obliczeń bez konieczności dokonywania ponownej analizy zadania

Program RM-OBC
Charakterystyka programu:
 • zadaniem programu jest ułatwienie sporządzania zestawienia obciążeń przenoszonych przez konstrukcje budowlane. Wykonanie zestawiania obciążeń jest dla inżyniera obowiązkiem nierozerwalnie związanym z procesem projektowania konstrukcji a w szczególności z obliczeniami statyczno-wytrzyma­łościowymi. Przygotowanie zestawienia jest często żmudnym i pracochłonnym zadaniem wymagającym dostępu do informacji w wielu normach obciążeniowych.
  RM-OBC jest wyspecjalizowanym programem stanowiącym połączenie bazy danych z arkuszem kalkulacyjnym. Baza danych programu w obecnej wersji 1.x zawiera informacje wymagane do zestawiania obciążeń według następujących norm polskich:
  • PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
  • PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
  • PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
  • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006)
  • PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. (z uwzględnieniem poprawki PN-77/B-02011/Az1:2009)
  Zebranie i przetworzenie danych z norm obciążeniowych w jednym programie w znaczny sposób ułatwia projektantowi przygotowanie zestawienia obciążeń. Dodatkowo funkcje arkusza kalkulacyjnego zaimplementowane w RM-OBC pozwalają na sumowanie obciążeń z poszczególnych warstw, przeliczanie z wartości charakterystycznych na obliczeniowe oraz wykonywanie dowolnych operacji algebraicznych na wartościach obciążeń w celu na przykład zbierania obciążeń z różnych obszarów.
  Moduł RM-OBC współpracuje z programem RM-WIN w taki sposób, że wartości obciążeń z pozycji zestawienia przygotowanego programem RM-OBC mogą być pobierane w programie RM-WIN poprzez mechanizm dynamicznej wymiany danych DDE. Oznacza to, że zmiana wartości obciążenia w zestawieniu zostanie automatycznie uwzględniona podczas wykonywania obliczeń programem RM-WIN. Istnieje również możliwość korzystania z programu RM-OBC niezależnie od RM-WIN bez względu na to czy jest on zainstalowany w systemie.
Możliwości programu:
 • program umożliwia utworzenie listy obciążeń przykładanych w modelu obliczeniowy konstrukcji. Pozycje tej listy można grupować jeśli należą one do jednego, wspólnego rodzaju obciążenia. W programie wyróżnionych zostało pięć następujących rodzajów obciążeń:
  • ciężar konstrukcji
  • obciążenia użytkowe
  • obciążenie śniegiem (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006)
  • obciążenie wiatrem
  • inne obciążenia
  Każdej grupie obciążeń można przypisać odpowiedni typ obciążenia tak jak:
  • typ stały
  • typ zmienny
  • typ wyjątkowy
  W grupie obciążeń ciężarem konstrukcji podano ciężary następujących materiałów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji:
  • drewno
  • metale
  • kamienie
  • cegła
  • zaprawy
  • betony
  • izolacje
  • ściany
  • pokrycia
  • wiązary
  • podłogi
  • grunty niespoiste
  • grunty spoiste
  oraz wartości współczynnika obciążenia.
  Grupa obciążenia użytkowe zawiera dane dotyczące obciążeń:
  • technologicznych rozłożonych
  • od ścianek działowych
  • skupionych pionowych
  • poziomych
  • d zwierząt
  • rusztowań
  • montażowych
  a także ciężary:
  • materiałów budowlanych sypkich
  • cieczy
  • materiałów opałowych
  • nawozów
  • produktów rolnych i pasz
  • produktów żywnościowych
  • skór i tekstyliów
  • produktów przemysłu górniczego
  • niektórych zwierząt
  • i innych materiałów
  oraz wartości współczynników:
  • obciążeniowego
  • części długotrwałej obciążenia
  • dynamicznego
  • zmniejszającego
  • tarcia
  W grupie obciążeń śniegiem możliwe jest określenie obciążenia charakterystycznego śniegiem gruntu na podstawie strefy obciążenia śniegiem. Wybór strefy może nastąpić automatycznie poprzez wskazanie dowolnego miejsca na mapie Polski lub wybranie z bazy danych jednej z ok. 30 tys. miejscowości w Polsce. Współczynnik kształtu dachu można określić dla następujących typów dachów:
  • dach jednospadowy
  • dach dwuspadowy
  • dach wklęsły
  • dach pilasty
  • dach łukowy lub kopuła
  • dachy na różnych wysokościach
  • dach z przegrodą lub attyką
  W grupie obciążenie wiatrem określenie strefy obciążenia wiatrem i związanego z nim charakterystycznego parcia wiatru odbywa się podobnie jak dla obciążenia śniegiem. Można również przyjąć szczególne warunki terenowe. Współczynnik ekspozycji określany jest na podstawie rodzaju terenu, wpływu ukształtowania terenu oraz wysokości od podstawy budowli. Współczynnik aerodynamiczny można określić dla następujących rodzajów budowli (w nawiasie podano liczbę dostępnych podrodzajów):
  • budynki i przegrody
  • dachy (5)
  • hale przemysłowe
  • wiaty (2)
  • galerie i łączniki
  • budowle walcowe
  • budowle kuliste
  • ustroje kratowe (4)
  • płyty i ściany (3)
  • elementy budowli (5)
  Na podstawie wartości okresu drgań własnych i logarytmicznego dekrementu tłumienia automatycznie określane jest czy budowla jest podatna na dynamiczne działanie wiatru. Wartość współczynnika działania porywów wiatru jest określana automatycznie.
  W grupie obciążeń innych istnieje możliwość podania dowolnego obciążenia według dowolnego wzoru wpisanego przez użytkownika a także podanie związanych z tym obciążeniem wartości współczynników:
  • dynamicznego
  • obciążeniowych
  • części długotrwałej obciążenia zmiennego (dla obciążeń zmiennych)
  W przypadku grup obciążeń śniegiem i wiatrem dane dotyczące geometrii budowli oraz rozkładów obciążeń ilustrowane są graficznie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Program automatycznie generuje raport z zestawienia obciążeń w wersji pełnej i skróconej. W wersji skróconej podane są jedynie pozycje obciążeń oraz ich wartości charakterystyczne i obliczeniowe. Wersja pełna zawiera szczegóły obliczeń oraz rysunki. Raporty można przeglądać w oknie podglądu raportu, zapisywać na dysk w formacie RTF (Rich Text Format) oraz tekstowym (bez rysunków), eksportować do programu MS Word, a także przenosić przez schowek do innych programów akceptujących format RTF.

Program FD-WIN
Charakterystyka programu:
 • program przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu
Możliwości w zakresie geometrii:
 • kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpośrednich dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy typowych fundamentów takich jak:
  • ława prostokątna
  • stopa prostokątna
  • stopa kołowa
 • deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych fundamentów
 • deklarowanie ograniczeń modelujących konstrukcje istniejące w sąsiedztwie fundamentów projektowanych
 • łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego przez dodawanie, usuwanie i zmianę położenia fundamentów lub ograniczeń wynikających z istniejącego stanu zabudowy terenu
 • deklarowanie posadzek przylegających do konstrukcji lub fundamentu
 • deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty
Możliwości w zakresie charakterystyki podłoża gruntowego:
 • deklarowanie podłoża gruntowego wielowarstwowego
 • deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej
 • deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych
 • deklarowanie warstw wymiany gruntu
Możliwości w zakresie obciążenia konstrukcji:
 • możliwość zadawania typowych obciążeń dla poszczególnych fundamentów
 • tworzenie list obciążeń - wariantów obciążeń
 • możliwość pobierania zestawów obciążeń (wariantów obciążeń) z wyników obliczeń wykonanych przez program RM-WIN dla kombinatoryki grup obciążeń
Możliwości w zakresie wymiarowania fundamentów:
 • sprawdzanie warunku nośności granicznej
 • sprawdzanie warunków granicznej użytkowalności
 • sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu
 • wyznaczenie ilości koniecznego zbrojenia dla fundamentów żelbetowych
 • tworzenie zestawień ilości zbrojenia
 • możliwość włączenia procesu optymalizacji, który pozwala na optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony jest warunek nośności, warunek na przebicie i warunek zginania fundamentu
Możliwości w zakresie sporządzania dokumentacji zadania:
 • podgląd wydruku w standardzie RTF zawierającym komentarze, rysunki, wzory i tabele
 • drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiarowania, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku
 • skalowanie drukowanych rysunków
 • określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka)
 • przesyłanie zawartości wydruku do schowka lub bezpośrednio do edytora tekstu MS Word lub do schowka systemu Windows
Możliwości w zakresie użytkowym:
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania większości parametrów wyświetlania przez użytkownika
 • możliwość korzystania ze standardowej funkcji Pomocy na zasadach oferowanych przez środowisko systemu Windows
 • możliwość zapisu zadania (projektu) i jego odczytu ze wskazanego przez użytkownika katalogu dyskowego

Źródło: